Свободен достъп

Демографската криза в България – рискове и последици (ПД януари 2014)

360.00лв. 0.00лв.

България е в демографска криза. Тенденциите за отрицателен естествен и механичен прираст на населението са устойчиви; задълбочава се застаряването на населението. Управленските въздействия, насочени към решаването на демографските проблеми, не дават резултат. Ясно се очертава необходимостта от ревизия на стратегията за демографско развитие; трябва да бъдат заложени реалистични цели и противодействия; сигурни механизми за оценка на ефективност на мерките и максимална ефикасност на изразходваните средства. Данните, свързани с промяната на населението и неговата структура са от първостепенно значение за формирането на управленските политики.

Настоящият доклад включва анализ на актуалните демографски процеси в България и тяхното влияние върху основните системи на обществото – образователна, здравна, социална и икономическа. Докладът включва също критичен анализ на ефективността и ефикасността на управленските въздействия, насочени към преодоляване на демографската криза в страната и прави краткосрочна прогноза на рисковете, свързани с демографските процеси. Анализът на демографските процеси и рисковете, свързани с тях, ясно отчита необходимостта от извеждането на демографското развитие като национален приоритет и управлението на демографските процеси като кризисни. Излизането от макроикономическата депресия; гарантирането на политическа стабилност и социална предвидимост; реформиране на общонационалната политика в публичните услуги, се открояват като основните опорни точки за изработването на ефективен стратегически документ срещу демографската криза. Въвеждането на система за обективна оценка на ефективността и ефикасността на интервенциите, мерките и дейностите, заложени в стратегията, са от решаващо значение за навременното идентифициране на неработещите практики и апробирането на други, с цел оптимално влагане на ограничените управленски ресурси. Противното неминуемо води до задълбочаване на демографската криза през следващите години.

Категория: Етикет: