Свободен достъп

Годишен доклад рискове и несигурност (ПД януари 2017)

360.00лв. 0.00лв.

В този годишен преглед правим обобщение на публикуваните от нас 39 документа (34 доклада и 5 авторски статии) посветени на оценка на рисковете за България. Прилагаме методологията на ЛУР/ЦАУР за оценка на (не)сигурността като спазваме изискванията за сравнимост на секторните и интегралната оценка с тези за 2015.

Националните рискове по наша оценка са най-критични откакто правим годишните наблюдения с нашата методология. Миналата 2016 е била кризисна година. Страната не е в състояние да отрази сама външните рискове, като отклоняването от евроатлантическата ѝ принадлежност и модел на развитие; увеличаването на зависимостта ѝ от решенията и политиките на Анкара и Кремъл; нелегалната имиграция и тероризма. За това отсъства и политическа воля.

Оценката ни за вътрешно политическите рискове също сочи криза, която не е в мащабите на тази от 2013. Преди всичко заради стабилизацията на икономиката, финансите и енергетиката на страната. Евентуалната частична политическа стабилизация през 2017 е несигурна поради неясния изход от предсрочните парламентарни избори и потенциала на бъдещите изпълнителна и законодателна власти да извършат необходимите реформи: за справяне с корупцията и опорочената съдебна система, за спиране на ерозията на човешкия капитал; овладяване на демографската криза и изтичането навън на работоспособни хора във фертилна възраст; за повишаване на качеството на публичната среда спрямо средните европейски нива; и преодоляване на инвестиционната стагнация.

Икономическите рискове намаляват своята интензивност поради икономическия растеж и стабилността на публичните финанси, продължаващия процес на възстановяване цената на капитала и добрия резултат от стрес-тестовете на банковата система. И през 2016 социалните рискове продължават бавно да се отдалечават от критичното им ниво през 2014. Продължават бавно да намаляват и рисковете в енергетиката основно поради същите фактори както в 2015 – реализацията на европейската енергийна стратегия и ниските цени на фосилните горива. Общата несигурност в 2016 се покачва значително в сравнение с тази през 2015.