Свободен достъп

Геополитическа прогноза: природният газ 2020 (МД февруари 2014)

240.00лв. 0.00лв.

Този доклад разглежда систематично тенденциите на пазарите за природен газ в света и в региона с цел изработване на прогноза за развитието им до 2020 г. Разглеждат се основните фактори, които определят развитието на газовите пазари: обемът на конвенционалния добив на природен газ; строителството на трансгранична инфраструктура за пренос – както тръбопроводи, така и терминали за втечнен газ; проучване и добив на газ от неконвенционални източници – шистов газ; изграждане на интерконекторни връзки като част от процеса за интегриране на газовите пазари.

Основните изводи от направеното проучване са следните: увеличава се предлагането на природен газ от различни източници. Променят се традиционните методи на ценообразуване, характеризиращи се сега с дългосрочни договори, обвързаност с цените на петрола и със сегашната политическа конюнктура. Увеличава се делът на природния газ в енергийния микс на икономиката. Намалява зависимостта от един доставчик, а заедно с това намалява рискът от упражняването на прекомерна пазарна сила и загуба на благосъстояние за купувача. Цените на газа вървят трайно надолу. В процес на изграждане е нова трансгранична газова инфраструктура в региона, която заедно с откритите наскоро залежи от конвенционален газ в басейна на Средиземно и Черно море, ще променят трайно картината на газовия пазар в следващите няколко години.

В заключение се прави прогноза за тенденциите, свързани с развитието на газовите пазари в международен и регионален аспект, с фокус върху потребностите и предизвикателствата пред България.

Категория: Етикет: