Свободен достъп

Визия за реформи в здравеопазването (МД април 2015)

240.00лв. 0.00лв.

Направена е обобщена критична оценка на обстоятелствата, които определят функционирането на здравеопазването в страната. Идентифицирани са и са систематизирани най-важните рискове. Посочени са основните показатели за здравния статус на българските граждани и са съпоставени със средните показатели в ЕС. Направен е преглед и оценка на ресурсите, с които разполага системата на здравеопазването.

Направено е заключението, че за нуждите на реформата публичните средства, които се отделят за здравеопазване, не следва да се повишават, а да останат в рамките на 4.2% от БВП. От предпоставките са изведени и са приоритизирани ключовите цели на българското здравеопазване съобразно демографската криза в страната. Всяка от целите е представена с подцели, които следва да се стреми да постигне реформаторската здравна стратегия и политика. Постигането на всяка подцел гарантира постигането на ключовите цели и приоритети.

Посочени са конкретните мерки за реформи и за постигане на всяка подцел. Дадени са аргументите за прилагането им, като е посочено въздействието им върху рисковете в българското здравеопазване.