Свободен достъп

Анализ и предложения за намаляване на рисковете от ПТП (ИД май 2015)

240.00лв. 0.00лв.

Анализираме рисковете от пътно-транспортните произшествия (ПТП) за годините 2010-
2015. Правим оценка на управлението на тези рискове и стигаме до критични заключения
за ефектите от това управление, едно от които е, че целите на Националната стратегия
за подобряване безопасността на движението по пътищата на Р. България 2010-2020 г.
най-вероятно няма да бъдат постигнати.

На основата на посочените анализи предлагаме да се разработи и приеме нова Национална
стратегия и План за действие за намаляване на рисковете от ПТП. Предлагаме концепция
за промени на:

  • Тактическите и оперативни действия на МВР за контрол по ЗДП.
  • Закона за движение по пътищата, като най-важното сред тях е за промяна на
    приоритетите на този закон чрез въвеждане на нулева толерантност към системните
    нарушители.
  • Закона за административните нарушения и наказания, които имат за цел да
    направят неизбежни и бързи административните санкции за нарушителите.

Ефектите от предложенията ще бъдат на първо място намаляване на рисковете от ТПТП
(тежки пътно-транспортни произшествия). Освен това – преустановяване на порочната
практика нарушителите да се укриват от наказващия орган и да не носят отговорност за
това; облекчаване и ускоряване на административно-наказателния процес; реализиране
на административно-наказателна отговорност, почти във всички случаи, когато има
установен нарушител; и усилване на превантивният ефект върху обществото.

Категория: Етикет: