II. Новите рискове – фактори и знаци

В този втори доклад са изведени факторите и знаците, по който следва да се наблюдават новите рискове за нарастването на несигурността на България и ЕС.

Посочени са и рисковите знаци, по които следва да бъде оценявана динамиката на рисковите фактори.

Накрая са направени изводи и предложения за намаляване на несигурността в България.

Целият текст можете да видите тук