Екип

Доц. д-р Иван Костов е Председател на Сдружение „Център за анализи и управление на рискове“ (ЦАУР). Завършва висше образование, специалност „Икономика” в УНСС – София. През 1979 г. е главен асистент в ТУ – София, а две години по-късно е дипломиран магистър по математика в СУ “Св. Климент Охридски“. През 1985 г. придобива научна степен доктор по икономика. През 1992 г. е избран за доцент в Катедра „Теория на пазарното стопанство“ на Стопанския факултет на Техническия университет. Съавтор на учебници по корпоративни финанси и автор на научни публикации и монографии в областта на политическата икономия, сравнителните изследвания на икономическото развитие, динамичните модели в икономиката и др. Народен представител от 1990 до 2013 г. в 7-ото Велико народно събрание и в 36-ото, 37-ото, 38-ото, 39-ото, 40-ото и 41-ото Народно събрание. Министър на финансите в коалиционното правителство на Димитър Попов и в правителството на СДС, начело с Филип Димитров. Министър – председател на Република България в периода 1997 – 2001 г. Председател на Демократи за силна България, 2004 – 2013 г. 

 

 

Доц. д-р Ренета Димитрова е член на Управителния съвет на Сдружение „Център за анализи и управление на рискове“ (ЦАУР). Ръководител на департамент „Икономика”, НБУ. Завършва висше образование - специалност „Финанси, кредит и застрахователно дело”, аспирант към катедра „Финанси и кредит” в СА „Д. А. Ценов”, гр. Свищов. Доктор по икономика. В периода 1992 – 2011г.  е последователно главен експерт в ТБ „Балканбанк” АД; началник отдел в ТБ „Балканбанк” АД, ТБ „Елитбанк” АД, ТБ „България инвест” АД; директор на дирекция и директор на клон в ТБ „Инвестбанк” АД. Паралено от 2000г. започва да преподава в департамент „Икономика и бизнес администрация”, НБУ. Автор е на редица научни трудове, публикации и два учебника по финанси и банково дело.

Проф. д-р Христо Георгиев е член на Управителния съвет на Сдружение „Център за анализи и управление на рискове“ (ЦАУР). Преподавател е по проблемите на националната и международна сигурност в Нов Български университет. Завършил е право в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Защитил е докторска дисертация по проблемите на международното право. Хабилитирал се е в областта на международните отношения и международната сигурност. Автор е на статии, студии и научни доклади по институционалните и правни аспекти на националната и международна сигурност. Преподавателската си дейност авторът съчетава с многогодишна експертна дейност към Народното събрание, администрацията на Президента на Републиката, Министерство на външните работи, Министерство на отбраната и други институции свързани с политиката на сигурност на страната. Понастоящем е ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“ НБУ.

Доц. д-р Кристиян Хаджиев е член на Управителния съвет на Сдружение „Център за анализи и управление на рискове“ (ЦАУР). Преподава по бизнес администрация и социално управление. Завършил е Международен туризъм в УНСС. Защитил е докторски дисертации по „Социално управление” и по „Бизнес администрация”. Хабилитирал се е в областта на социалното управление - Теория на управлението. Автор е на монографии, студии и статии в областта на теорията на управлението. Има редица публикации с модели за подобряване на организационното развитие. Понастоящем е ръководител на департамент „Бизнес администрация” в НБУ.

Проф. д-р Людмил Георгиев е член на Управителния съвет на Сдружение „Център за анализи и управление на рискове“ (ЦАУР).