Мисия

Научно-приложни изследвания върху (не)сигурността и критично оценяване, как властите управляват рисковете за гражданите, обществото и институциите.

 

Създаването на изследователски център цели интегрирано управление на риска и кризите на макро и микроикономическо ниво, което намира конкретен израз в следните дейности:

 

І. Предотвратяване на политически и икономически рискове

 1. Анализи и прогнози на политически и икономически рискове (ПИР) за страната и финансовата й система. Анализ на ефектите от определени политически решения върху дейността на конкретен възложител;
 2. Изготвяне на стратегии за предотвратяване на ПИР, включително стратегии за предотвратяване на политически рискове, влияещи на микроикономическо ниво;
 3. Изработване на планове за противодействие на рисковете с използване на достъпните законови средства и средства за комуникация;
 4. Провеждане или консултиране на мероприятия за противодействие на ПИР.

 

ІІ. Противодействие на кризи и заплахи от несъстоятелност

 1. Ранно предупреждение за политически и икономически кризи в страната и финансовата й система и прогноза за ефектите на микроикономическо ниво вклюзително заплаха от несъстоятелност;
 2. Противодействие на политически и икономически кризи и заплахи от несъстоятелност;
 3. Овладяване и ограничаване на щети от кризи и несъстоятелност;
 4. Планове за овладяване и ограничаване на щетите от определени политически решения и регулации за конкретен възложител.

 

ІІІ. Комуникация в условия на рискове и кризи

 1. Стратегии за устойчива комуникация и взаимодействие с публичните институции и институциите на ЕС;
 2. Планове за реализиране на определени интереси посредством публичните институции с достъпните законови средства;
 3. Стратегии за управление на комуникацията с Европейската комисия и дипломатическите представителства на територията на страната;
 4. Геополитически анализ и стратегии за регионално и/или глобално позициониране.