За Нас

В съвременната глобална и национална политика и икономика трайно присъстват рискът и неопределеността. Всеки икономически и политически субект се сблъсква с риска, независимо какъв продукт създава или каква услуга предлага. Развитието на бизнеса в новата икономика, основана на знанието и високите технологии изправя компаниите пред голям брой сложни, непознати и неизучени рискове, които съществено влияят върху тяхната организация, цели и поведение.


В България няма друг изследователски институт или организация, предоставяща специализирана експертиза в областта на идентифицирането, оценката и управлението на политически и икономически рискове. Академичната практика и изследователския опит на преподавателите в трите департамента, предоставят необходимата среда за изграждането на експертиза, която да преодолее системния дефицит на информация, достъп до консултация и способности за оценка на риска в публичното управление.