Финансовите рискове през май 2017

В новия междинен доклад на ЦАУР за финансовите рискове е направен анализ и оценка на рисковия контекст, и е извършен преглед на изпълнението на макрорамката и сравнение с планираната при съставянето на бюджета. Заключението, е че се очертава преизпълнение на приходите на Консолидираната фискална програма.

Анализирано е преизпълнението на приходите, неизпълнението на разходите и формираното вследствие на това положително бюджетно салдо. Направени са заключения за водената неадекватна бюджетна политика в условия на незначителни рискове за изпълнението на КФП на страната. При отчетеното преизпълнение на приходната част на бюджета неизпълнението на разходите за публични капиталовложения и третирането им като бюджетен буфер е напълно излишно.

Оттук можете да поръчате „Междинен доклад за финансовите рискове (МД май 2017)“