Условия за ползване | ЦАУР
1269
page-template-default,page,page-id-1269,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,,columns-4,qode-theme-ver-12.1.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Условия за ползване

Моля прочетете внимателно изброените по-долу условия за използване на този сайт и услугите на Сдружение ЦЕНТЪР ЗА АНАЛИЗИ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕ. Ако не приемате тези условия, моля, не използвайте сайта и услугите ни.

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които Сдружение ЦЕНТЪР ЗА АНАЛИЗИ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕ, наричано по-долу „СДРУЖЕНИЕТО“, предоставя услуги на потребителите си, включително чрез Интернет сайта: riskmanagementlab.com. Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на riskmanagementlab.com или чрез заплащане ползването на платени услуги, предлагани от него потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените влог-файловете на сървъра riskmanagementlab.com IP адрес на потребител, както и всяка друга информация.

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между СДРУЖЕНИЕТО, от една страна и потребителите на Интернет сайта на СДРУЖЕНИЕТО: riskmanagementlab.com и всички услуги на СДРУЖЕНИЕТО, включително и тези които изискват регистрация на потребителско име (ID) и парола за вход.

Потребител е всяко трето лице, което, по какъвто и да е начин, използва Интернет сайта на СДРУЖЕНИЕТО: riskmanagementlab.com или всички други услуги на СДРУЖЕНИЕТО.

Услуги са всички продукти, документи, изработки, анализи, прогнози, действия и др., създавани, извършвани или предоставяни на потребители от СДРУЖЕНИЕТО лично или чрез трети лица.

СДРУЖЕНИЕТО е организация с нестопанска цел, регистрирана по закона на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, Нов Български университет, ул.“Монтевидео“ 21.

1. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

1.1. СДРУЖЕНИЕТО предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следните свои услуги: Достъп до информация и бази данни през интернет, дискусионни клубове – форуми, абонамент за новини и статистически данни, наричани за краткост УСЛУГИТЕ. Видът на услугите може да бъде променян по всяко време по преценка на СДРУЖЕНИЕТО и без изрично уведомление на потребителите.

1.2. СДРУЖЕНИЕТО предоставя УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ:

1.2.1. УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. СДРУЖЕНИЕТО не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ.

1.2.2. СДРУЖЕНИЕТО, като създател и собственик на интернет сайт: riskmanagementlab.com Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този уеб сайт, наричан по-долу „Сайт“ само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички права върху интелектуална собственост, авторски права и съответните означения.

Без изричното писмено съгласие на авторите, съдържанието на продуктите на СДРУЖЕНИЕТО не може да бъде променяно, преработвано, приспособявано, допълвано или от него да се изработват производни материали; не може да се цитира освен за изследователски и учебни цели. Материалите на този Сайт са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Правата на интелектуална собственост, авторските права върху всички материали, публикувани в сайта, както и върху наименованието на сайта и графичното му оформление принадлежат на СДРУЖЕНИЕТО или на трети лица – негови контрагенти.

1.2.3. Авторите и СДРУЖЕНИЕТО не носят отговорност за информация и материали, изхождащи от други източници и не носят пряка или косвена отговорност за неточно, непълно и превратно използване на информацията, представена в материалите на riskmanagementlab.com.

1.2.4. СДРУЖЕНИЕТО, не носи никаква отговорност при никакви обстоятелства, за каквито и да е щети, включително, но не само – вреди, пропуснати ползи, от загуба на информация или други, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо СДРУЖЕНИЕТО за възможност да възникнат такива щети.

1.2.5. Наличният Софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партньори. Моля, преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване, определени от неговите собственици.

1.2.6. СДРУЖЕНИЕТО не желае да получава конфиденциална или защитена информация от потребителите си, чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и не представляващи предмет на права. Работата с личната информация, която потребител по желание можете да изпратите до СДРУЖЕНИЕТО с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата на Закона за защита на личните данни. Потребителите нямат право да излагат или изпращат от или към този уеб сайт, каквато и да е, незаконна, обидна, клеветническа, порнографска или друга информация, която е в противоречие с добрите нрави или която е в нарушение на действащите закони.

1.2.7. При използване услугите на СДРУЖЕНИЕТО потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други изисквания, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в този документ.

2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

2.1. Потребителят разбира и приема обстоятелството, че СДРУЖЕНИЕТО не поема никаква отговорност за навременността, изтриването или невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени вреди, пропуснати ползи и други вреди, настъпили в резултат на използване на услугите или след това, или поради невъзможност за ползване на услугите заради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.

2.2. За да използва услугите, потребителят трябва да получи достъп до устройства, които имат достъп до уеб базирано съдържание. Освен това, потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до Интернет мрежата. СДРУЖЕНИЕТО не отговаря за, каквито и да са, смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ

3.1. Предвид ползването на УСЛУГИТЕ на СДРУЖЕНИЕТО, потребителят се съгласява:

3.1.1. да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ);

3.1.2. да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

3.1.3. В случай, че потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, СДРУЖЕНИЕТО има право да закрие и/или изтрие информацията на/за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

4. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. КОНФИДЕНЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА СДРУЖЕНИЕТО

4.1. По Закона за защита на личните данни потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на СДРУЖЕНИЕТО при ползване от него на услугите, както и на поправка на тези данни.

4.2. Приемайки настоящите условия, потребителите, които са регистрирали потребителско име ID, парола и електронен пощенски адрес изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от СДРУЖЕНИЕТО по електронен път – в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ – от служител на СДРУЖЕНИЕТО.

4.3. Всички доброволно, предоставени от потребителя лични данни или други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на услугите се съхраняват, обработват и използват от СДРУЖЕНИЕТО в рамките на закона, по нейна преценка, за целите на СДРУЖЕНИЕТО или за поддръжка на определени функционалности на услугите.

4.4. СДРУЖЕНИЕТО, без допълнително съгласие на потребителя, няма да предоставя лични данни на трети лица, освен в изпълнение на задълженията си по закон, за пощенски услуги или за реализация на правата си по съдебен ред.

4.5. СДРУЖЕНИЕТО си запазва правото да използва IP адресите на потребителите си за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури, пощенски услуги или за да се спазят настоящите условия.

4.6. Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на потребителя.

5. ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ, ПАРОЛА, СИГУРНОСТ

5.1. Потребителят получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ (ID) и ПАРОЛА и достъп до всички услуги на СДРУЖЕНИЕТО, след като извърши процеса на регистрация.

5.2. Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите име и парола.

5.3. Потребителят се съгласява да уведоми незабавно СДРУЖЕНИЕТО за всяко неоторизирано използване на потребителското му име и парола за всяко друго нарушаване на сигурността, както и да прекратява достъпа до услугите (log off) в края на всяка сесия (след използването им).

5.4. В случай на загубване (забравяне) на паролата СДРУЖЕНИЕТО ще генерира автоматично нова и изпрати за потвърждение нова на регистрираната от потребителя лична електронна поща през системата за регистрация.

5.5. СДРУЖЕНИЕТО не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

6. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

6.1. Потребителите на услугите разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, звук, фотоси или всякакви други материали, наречени общо по-нататък „СЪДЪРЖАНИЕ“, които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това съдържание.

6.2. Потребителят, ползващ услугите е изцяло отговорен за изпращаното по електронна поща или предавано по друг начин чрез услугите съдържание. СДРУЖЕНИЕТО не контролира съдържанието, изпращано и разпространявано чрез услугите и по този начин не гарантира точността, целостта, верността или характера на това съдържание.

6.3. Използвайки Услугите, потребителят може да срещне съдържание, което има незаконен, обиден, клеветнически, порнографски характер или друго съдържание, което е в противоречие с добрите нрави, или е в нарушение на действащите закони. При никакви обстоятелства СДРУЖЕНИЕТО няма да отговаря за каквото и да е съдържание, създадено от потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез услугите.

6.4. Потребителят няма да ползва услугите на СДРУЖЕНИЕТО, за да:

6.4.1. формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини или е в противоречие с добрите нрави;

6.4.2. заблуждава, по какъвто и да е начин, относно принадлежността си към група хора или отделен човек;

6.4.3. завоалира произходът на съдържание, предавано чрез услугите;

6.4.4. да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин съдържание, за което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения – като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация, получена в резултат на договорни отношения, или която е предмет на споразумения за не разгласяване;

6.4.5. да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост на трети лица;

6.4.6. да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали;

6.4.7. да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или друго оборудване;

6.4.8. да нарушава нормалната работа на другите ползватели на услугите, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време;

6.4.9. да пречи за предоставяне на услугите или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с услугите;

6.4.10. нарушава, какъвто и да е, закон;

6.4.11. преследва или по друг начин да безпокои трети лица;

6.4.12. събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

7. СИГУРНОСТ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

7.1. СДРУЖЕНИЕТО няма да продава лична информация на трети страни. Лична информация може да се изисква при някой услуги при регистрация за тяхното ползване. Тя може да включва имейл адрес, парола , пол, дата на раждане и други. Тази информация може да бъде предадена на трети лица само след съгласие на потребителя. Предоставянето на тази информация на трети лица може да стане в случай на изискване от съответните държавни органи, по определения от закона ред или при условията, посочени в този документ.

7.2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ – Log files – лог файлове. Сайтът може да събира и използва данни в лог файлове. Тази информация съдържа IP , кой браузер и операционна система използва потребителят, в кое време е посетил нашият сайта, а също така и страниците, които е посетил.

7.3. БИСКВИТКИ – Cookies – това е малко количество информация, което уеб сървъра изпраща на браузера и той я запомня. Сайтът може да събира и използва данни от бисквитки. Това позволява на сайта да събира обратна информация от браузера. Потребителят може да изтрие бисквитките на СДРУЖЕНИЕТО или трети лица чрез опция във всеки браузер.

7.4. УЕБ УКАЗАТЕЛИ – web beacons – са файлове , които позволяват на сайта да събира информация за броя посетители и да има достъп до техните „бисквитки“. Сайтът може да събира и използва данни от уеб указатели.

7.5. СДРУЖЕНИЕТО може да ползва както собствена система за показване на реклама, така и системи на трети лица за показване на реклама в сайта. Тези мрежи може да полват технологии като „бисквитки“ и “ уеб указатели“ и да събират данни като IP адрес, браузър и някой случаи дали потребителят има инсталиран Adobe FLASH.

8. ДРУГИ

8.1. СДРУЖЕНИЕТО има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване.

8.2. СДРУЖЕНИЕТО може да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови услуги, информация, свързана на ползваните от потребителя услуги или с промени в условията и начините за ползване на сегашните услуги.

8.3. За съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на СДРУЖЕНИЕТО, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

8.4. СДРУЖЕНИЕТО може:

– да изтрие, създадено потребителско име, ако потребителят му не го ползва в продължение на 3 месеца и няма активни услуги.

– по всяко време да отнеме правата за ползване на услуги, предоставени на потребител и да изтрие, създадено потребителско име, в случай на нарушения на общите условия или ако потребителят не е ползвал услуги повече от половин година.

8.5. При предприемане на действия по горната точка СДРУЖЕНИЕТО изпраща до потребителя уведомление до потребителя. Уведомлението по предходното изречение се изпраща до потребителя на оставените от него при регистрация имейл адреси за контакт. В случай, че потребителят е оставил некоректен адрес за контакт, уведомлението се счита за връчено, без СДРУЖЕНИЕТО да има задължението да издирва други негови контакти.

8.6. Предвид международния характер на мрежата Интернет и че сайтът на СДРУЖЕНИЕТО е свързан с тази мрежа, СДРУЖЕНИЕТО не гарантира, че потокът информация към и от сайта няма да бъде следен и записван от трети лица, освен в случаите, в които се използва криптирана връзка, при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата e-mail и телефони