Рисковете за втория пенсионен стълб

Представени са основните елементи на капиталовия модел на пенсионно осигуряване. С помощта на теоретичен пример и при други равни условия са анализирани неговите възможности. Той показва, че пенсията, която е в състояние да гарантира не отстъпва на тази от Държавното обществено осигуряване (ДОО). Същевременно има редица други макроикономически предимства, които първият пенсионен стълб не притежава.

Най-големият риск за вторият стълб е за неговото компрометиране. Рискови фактори за това са: намеренията на управляващите от последните години да засилят отново ролята на ДОО за сметка на ДЗПО и натискът върху Пенсионно осигурителните дружества (ПОД) да вкарат втория стълб в рамката на гарантираните пенсионни плащания.

Вторият идентифициран риск, който засилва първия е от ниската сегашна доходност на пенсионните фондове (ПФ). Рисковите фактори тук са: късият срок до началото на изплащане на допълнителната пенсия, който не дава възможност да е натрупат достатъчно средства; събирането на сравнително високи такси; ниската доходност и близкия рисков профил на инвестициите на различните ПФ.

Направен е сравнителен анализ на различните налични оценки на доходността на ПФ. Установено е, че за сегашното състояние на натрупаните средства освен посочените по-горе рискови фактори значение има това, че доходността силно изостава в сравнение с нарастването на средния осигурителен доход (СОД). Освен тези са посочени и други фактори: значителен брой лица се осигуряват върху минималната работна заплата; прекъсванията в осигуряването увеличава броя на осигурените без вноски, което води до изоставане на средния размер на натрупаните средства във фонда.

Анализирани са и са оценени последиците върху пенсиите от Националния осигурителен институт (НОИ) и от ПОД в зависимост от предпоставките. Изводите са: 1) Единствената възможност ДОО да продължава да отпуска пенсии в размер на 41% от последната заплата е благодарение на почти 50%-та субсидия от държавния бюджет; 2) Това прави нелоялно сравнението между първия и втория пенсионни стълбове и в никакъв случай не доказва, че осигуряването в ПФ е проблематично и трябва да бъде закрито. Закриването ще изисква още по-големи трансфери от ДБ.

Посочени са възможните решения за втория пенсионен стълб и са направени заключения и препоръки.

Целият текст може да видите тук.