Провеждане на Годишно Общо събрание на ЦАУР – покана

Управителният съвет (УС) на Сдружение с нестопанска цел „Център за анализи и управление на рискове“ (ЦАУР, Сдружението), на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16 от Устава на Сдружението свиква Годишно Общо събрание на 26.04.2018 г. от 13:00 часа, което ще се проведе в гр. София, ул. „Монтевидео“ № 21, Нов български университет – зала „Семинарна – Библиотека“.

Дневният ред може да видите тук.