Политическият дискурс в кампанията за Европейски парламент 2014

Автор: Полина Крайнева

Статията представя резултати от изследване на политическото говорене на основните парламентарно представени и извънпарламентарни партии, проведено в периода 25 април – 18 май. В основата на оценката е залегнал content-анализ за идентифициране на основните теми и послания. Методиката е допълнена от семантичен анализ на политическото говорене за разкриване на допълнителните характеристики при изграждането на комуникационните конструкти. Изследването показва, че конкуренцията между партиите в предизборната кампанията за ЕП се характеризира с висока конвергенция на избраните от тях теми, като превес имат социалните послания. Невъзможността конкуренцията между партиите да се реализира чрез сблъсък на идеи и политики намира пряко отражение в изострянето на партийната конфронтация. Европейската тематика почти отсъства. За сметка на това, са налице елементи на пропукване на националния консенсус относно атлантическото и европейско членство на България.

Политическата комуникация е интерактивен процес на обмен на информация между политическите партии, медиите и обществото. Всички форми на политическа комуникация са насочени към повишаване на доверието чрез промяна на съществуващите нагласи и мотивиране на определен тип поведение за участие в политическия живот и извършване на действия, насочени в подкрепа на определена партия и/или кандидат. В този процес езикът има ключова роля, доколкото всяко политическо действие е предпоставено, повлияно и реализирано чрез употребата на езика.

Проучването си поставя за цел да: 1) изведе доминиращите характеристики на политическия дискурс в предизборната кампания за ЕП; 2) идентифицира основните теми на кампанията за всяка от политическите партии и в сравнителна перспектива; 3) изследва използвания подход при структуриране на посланията и да предложи интерпретация на значенията.

Приложената методика се изразява в: 1) използване на content анализ за идентифициране на основните теми и послания, излъчени от политическите партии. Той се основава на изследване на вербални (устни или писмени) теми и съобщения в количествена и качествена перспектива; 2) използване на семантичен анализ на политическото говорене за разкриване на допълнителните характеристики при формирането и реализацията на езиковите конструкти.

Предмет на анализ са: 1) основните теми и послания, върху които партиите акцентират; 2) специфичните ползи за избирателите, предложени в предизборните програми и поетите ангажименти за реализация на конкретни политики; 3) ключовите думи, колокации, фрази и изрази, които имат висока относителна тежест в общата езикова рамка.

Целият текст на авторската студия „Политическият дискурс в кампанията за Европейски парламент 2014“ можете да прочетете тук