Покана за Общо събрание на ЦАУР, 03 юли 2017

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Център за анализи и управление на рискове“, на основание чл. 26 от 3ЮЛНЦ и чл. 16 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на 03.07.2017 г. от 10 часа, което ще се проведе по седалището и адреса на управление на Дружеството, находящ се в гр. София, 1618, район Овча Купел, ул. „Монтевидео“ № 21, при следния дневен ред:

  1. Освобождаване на проф. д-р Христо Василев Георгиев като член на управителния съвет във връзка с постъпила молба от негова страна;
    С проект за решение: Освобождава се Христо Василев Георгиев, ЕГН 4907203925, от длъжност и отговорност като член на Управителния съвет на Сдружението. За избягване на всякакво съмнение Христо Василев Георгиев запазва членството си в Сдружението.
  2. Избиране на нов член на Управителния съвет на Сдружението във връзка с постъпила молба от страна на проф. дмн Евгения Асенова Стоименова;
    С проект за решение: Избира Евгения Асенова Стоименова, ЕГН 5907134019, за член на Управителния съвет на Сдружението.
  3. Възлагане на Председателя на Управителния съвет да предприеме необходимите действия за вписване на приетите промени по фирменото дело на Сдружението в СГС и в регистър БУЛСТАТ.
    С проект за решение: Възлага се на Председателя на Управителния съвет, доц. д-р Иван Йорданов Костов, да предприеме необходимите действия за вписване на приетите промени по фирменото дело на Сдружението в СГС и в регистър БУЛСТАТ.

Материалите по дневния ред на Общото събрание ще са на разположение на членовете на Сдружението на адреса на управление на Сдружението всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на членовете или на техни представители.

Поканват се всички членове на Сдружението да вземат участие в Общото събрание. Регистрацията на членовете и лицата, упълномощени да ги представляват, започва в 9:30 часа на 03.07.2017 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. При липса на кворум за провеждане на Общото събрание, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 17 от Устава Общото събрание ще се проведе на същия ден, с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на събранието.

Тук можете да видите сканирано копие на оригиналния документ на Поканата за Общо събрание на ЦАУР