Осигурителната система 2018

Преизпълнението на приходите на бюджета на ДОО през 2017 в очакван размер около 6.3%-6.4% се дължи на по-големия от предвидения брой на осигурените лица и на по-високото от планираното ниво на средната работна заплата и съответно на средния осигурителен доход. Нарастването на реалната средна пенсия т.г. е с 2.1% – 2.2% (номинално през септември с 3.6% – 3.7%) при средногодишна инфлация от 1.5%.

С динамичния модел на ЦАУР се анализират рисковете за изпълнението на бюджета на ДОО и се прави прогноза за очакваното изпълнение за 2018.

Макроикономическият контекст е благоприятен за изпълнение на приходите от осигурителни вноски през 2018. Предвидените законови промени ще подпомогнат събирането на приходите без да допуснат преизпълнение на разходите на ДОО.  Анализът на рисковите фактори за изпълнението на приходите от осигурителни вноски води до заключението, че вероятността събраната сума да не достигне планираната в ЗБДОО в 2018 е незначителна. Предвидените мерки са в състояние да неутрализират негативните ефекти и да гарантират достатъчно резерв.

Анализът на рисковите фактори за разходите на ДОО показва, че рискът за преизпълнение на разходите в бюджета на ДОО за 2018 е незначителен. Много вероятно е, ако не бъдат предприети допълнителни ходове за тяхното увеличение, те да не бъдат изпълнени изцяло в планираните размери.

Проследени са отново рисковете за икономиката от водената пенсионно-осигурителна политика и накрая са направени заключения.

Целият текст може да видите тук.