Общо събрание на Сдружение ЦАУР

Управителният съвет на Сдружение „Център за анализи и управление на рискове“ на основание чл. 16, ал. 1 от Устава свиква Общо събрание на Сдружението на 28 март (вторник) 2017 г. от 11:00 ч. в зала 20, I корпус на Нов български университет, гр. София, ул. „Монтевидео“ 21 при следния дневен ред:

1. Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет за 2016 г.

2. Приемане на бюджет на ЦАУР за 2017 г.

3. Приемане на нови членове на Сдружението.

Поканват се всички членове на Сдружение „Център за анализи и управление на рискове“ да вземат участие в Общото събрание.

Председател на УС на ЦАУР:

доц. д-р Иван Костов