Междинен доклад за влиянието на здравния статус на населението върху производителността на труда и чуждестранните инвестиции

Здравния статус на населението има пряко отношение към трудоспособността, респективно производителността на труда, оттам и към нивото на инвестиции.  Здравния статус на населението по области в България е различен и това се дължи на редица фактори, които действат комплексно. Целта на настоящия доклад е да направи връзка между здравния статус на населението, измерен през показателите смъртност и трайна нетрудоспособност и нивата на заетост и инвестиции по области в страната. Направен е извод, че в областите с най-ниска трудоспособност поради заболеваемост, смъртност и трайна нетрудоспособност нивата на заетост, респективно нивата на инвестиции са най-ниски. Установена е възходяща тенденция на увеличение на тежката инвалидизация (над 90%), поради онкологични заболявания и намаляване на тази причинена от сърдечносъдови заболявания в същата група. Описани са нивата на осигуреност с медицински служби, заболеваемост и смъртност, трайна нетрудоспособност, заетост и производителност на труда. Отворен е въпросът доколко всичко това влияе върху преките чуждестранни инвестиции, които са съсредоточени основно в столицата.

Целият текст може да видите тук.