МЕТОДОЛОГИЯ ЗА 3-D ОЦЕНКА НА РИСКА

уязвимост
вероятност
щети
1
2
3
4
5
6

Функцията за оценка на риска е v(p,u,v), където p ∈0÷1 е експертна оценка за вероятността, u = 1,2,3,4,5 е експертна оценка за последиците от случване на риска и v ∈0÷1 е експертна оценка за уязвимостта от риска. В тази матрица функцията за оценка v(p,u,v)= p.u.v

Четирите сектора на приоритетите за противодействие на риска са зададени от експертно определени стойности на k, така че при p.u.v k оценката съответства на даден приоритет, а при p.u.v > k не съответства. Стойностите на k са същите както при матричната оценка на риска.

Приоритет k

0 < Незадължителен ≤ 0,4
0,4 < Нисък ≤ 1,2
1,2 < Среден ≤ 2,4
2,4 < Висок ≤ 4,95