МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИЯ ИНДЕКС НА НЕСИГУРНОСТ

За създаването на тази методология са анализирани и систематизирани сродни инструменти за анализ и оценка на рискове, като например създадения от работната група по политическа нестабилност от университета Джордж Мейсън в САЩ модел Political Instability Index: Vulnerability to social and political unrest (PITF).

Методологията е построена върху изброените вдясно рискове, групирани в 5 секторни риска, които очертават пентаграм на несигурността в България.

Методологията позволява годишно пълно наблюдение и актуализация на оценките за петте секторни индекса и за общия индекс на несигурност. ЛУР/ЦАУР наблюдават секторните и общия индекс на несигурност от 2012 г.

За националната сигурност

 • Трайна загуба на население
 • Нарушения на териториалната цялост
 • Терористични актове и заплахи
 • Етно-религиозни напрежения и социални конфликти

За политическата система

 • Политическа нестабилност – проведени или насрочени предсрочни парламентарни избори
 • Нетно недоверие в правителството
 • (Не) доверие на бизнеса
 • (Не) доверие на потребителите
 • Корупция
 • Политически протести

За икономиката

 • Икономическа рецесия
 • Обезценяване на капитала, земята, жилищата и офисите
 • Дефицит на бюджета
 • Държавен дълг
 • Необслужвани кредити
 • Кредитен рейтинг на суверенния дълг
 • Инфлация-дефлация

За социалния сектор

 • Бедност и социално изключване
 • Безработица
 • Неравенство
 • Дефицит на пенсионната и социално осигурителната система
 • Коефициент на смъртност
 • Коефициент на преждевременна смъртност
 • Коефициент на детска смъртност
 • Дял на лицата оценяващи здравето си като „много лошо“ и „лошо“
 • Преразход на средства в НЗОК
 • Обща стачка и гражданско неподчинение

За енергетиката

 • Енергийна зависимост
 • Сигурност на доставките на природен газ
 • Конкурентност на цените на природния газ
 • Баланс на електроенергийните мощности и потребностите
 • Съотношение между цените за индустриални и битови потребители
 • Конкурентност на цените на бензина
 • Конкурентност на цените на дизеловото гориво