Методологии

УПИЗ „Лаборатория за управление на риска“ към НБУ и Академичното сдружение „Център за анализи и управление на рискове“ са разработили следните ползвани непрекъснато и периодично методологии:

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА АНАЛИЗ НА ТОЧНОСТТА НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ОЦЕНКИ

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА КОНСОЛИДИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ДОО

МЕТОДОЛОГИЯ И МОДЕЛ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕТО

МЕТОДОЛОГИЯ И МОДЕЛ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ПРИРОДЕН ГАЗ

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА АНАЛИЗ НА ЦЕНИТЕ НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ НА ФИРМЕНИ РИСКОВЕ

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА РИСКОВЕТЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ ОТ ПРОПАГАНДНАТА ВОЙНА