Дейности

ЦАУР

прави проучвания, сътрудничи с публични институции, информира;

ЦАУР

публикува научни изследвания и изготвя доклади с анализи, оценки и предложения за управление на рискове;

ЦАУР

организира курсове и семинари, внедрява добри практики, формира умения в изпълнение на проекти;

ЦАУР

изпълнява проекти, като избира най-подходящи въздействия върху рисковете, съобразно потребностите и възможностите на Възложителите;

ЦАУР

развива потенциала на преподаватели и студенти, като се опира на познанията и опита на признати експерти;

ЦАУР

участва в научни дискусии, както и в публичния дебат за рисковете и несигурността.