Доклад за трудовите ресурси, май 2018

Анализирани са и са оценени основните рискови фактори в 2017 за намаляване трудовите ресурси в страната: намаляването на броя на населението, което продължава със същото темпо; влошаването на демографската структура и най-важният и непосредствено въздействащ върху пазара на труда рисков фактор – продължаващото намаляване на трудоспособните лица.

Направена е оценка на състоянието на пазара на труда по области и райони на страната по следните количествени параметри: трудоспособни, работната сила, заети, безработни и икономически неактивни лица. Посочени са областите и районите с най-изразена положителна и отрицателна промяна.

Оценени са количествено факторите за нарастването на броя на заетите лица в 2017. Изчислен е показателят „Икономически активно и заето население” с годишни данни за 2017 и е проследена неговата динамика. Основният фактор за нарастването на заетостта е намаляването броя на икономически неактивните лица. Само намалението на безработицата не е достатъчно да спре спада на трудоспособните.

Актуализирана е прогнозата на ЦАУР за трудовите ресурси на национално ниво за периода 2018 – 2030. Тя е със средна до висока вероятност в периода до 2020 и ниско вероятна до 2030. Ако се случи средносрочната прогноза на министерството на финансите за растежа на БВП е много вероятно трудовият пазар да продължи възходящото си развитие до 2020. Налице са резерви за това.

Направени са заключения и препоръки, където е посочена важната роля на здравеопазването за нарастване на икономическата активност на пазара на труда.

Целият текст може да видите тук.