Доклад за трудовите ресурси, декември 2017

Анализирана е заетостта като основна характеристика на пазара на труда с нейните национални и областни показатели. Проследено е отрицателното въздействие на демографската криза и намалението на броя на трудоспособните лица, и положителното въздействие на макроикономическата конюнктура и икономическия растеж върху заетостта в последните години. Направена е прогноза за нивата на заетостта до 2019.

Анализът на регионалното състояние на заетостта показва, че има възможности за развитие на пазара на труда, чрез увеличаване на икономическата активност. Причината за изоставането на 12 области следва да се търси в ниското ниво на икономическото им развитие в сравнение с останалата част на страната.

Направено е заключение, че трудовият пазар е в период на възстановяване. Макроикономическият растеж отслабва рисковите фактори за нарастване на безработицата. Спадащият брой трудоспособни и ограничените възможности за  привличане на заети, вероятно ще бъдат изчерпани през 2019. След това броят на заетите ще започне да намалява и с това ще се превърне в рисков фактор за икономическия растеж на страната. Има регионални възможности за компенсиране на това намаление, но те са ограничени.

Намираме отговорите на два въпроса: зависи ли коефициентът на заетостта в областите от нивото на икономическото развитие и има ли зависимост на икономическото развитие от състоянието на пазара на труда. Изведените уравнения оценяват силата на тези зависимости. Те са интерпретирани така, че да се дадат еднозначни отговори на поставените въпроси.

Анализирана е политиката на държавата по отношение на трудовите ресурси. Направено е заключението, че предприетите през тази година мерки не са в състояние да преодолеят отрицателното въздействие на демографската криза върху трудовия пазар; не са в състояние и целенасочено да насърчат икономическото развитие в изоставащите области на страната. Накрая са направени препоръки.

Целият текст може да видите тук.