Доклад за рисковете за сигурността, юли 2018

Потвърдени са идентифицираните рискове за националната сигурност като е направен преглед на рисковия контекст по изведените през м.г. рискови фактори.

Анализът на рисковите фактори води до следните заключения:

  • Има тенденция да нараства важността на риска от незаконна имиграция и трафик на хора за дезинтеграция на ЕС, независимо от намалението броя на имигрантите. Това се дължи на отсъствието на общоприемливо решение;
  • Потвърждават се досегашните оценки за руско доминиране върху поведението на българските партии и държавни институции. Налице е неблагоприятна тенденция, в перспектива, важността и щетите от случването на този риск да нарастват;
  • Рисковите фактори от авторитарна и ислямистка Турция потвърждават направената вече оценка. Налице е тенденция на тяхното запазване за България в перспектива.
  • Новите политики на НАТО, декларирани в Брюксел на 11 – 12 юли 2018 ангажират България във военно-техническо отношение; задължават я да повиши своята енергийна сигурност; ангажират политическото ръководство на страната и предполагат активен обществен дебат за колективната система, която гарантира националната сигурност. Ако, в перспектива, бъдат изпълнени декларираните политики, рисковете за сигурността на България в НАТО ще намалеят значително.

Целият текст може да видите тук.