При изготвянето на всички доклади на ЦАУР, безпристрастно и с респект към фактите, са взети всички мерки за осигуряване на обективна и точна информация, а данните, анализите и мненията са базирани на посочените източници по начина и обхвата, изложен в съответния доклад.

Анализът и прогнозите, направени от ЦАУР, не изразяват политически пристрастия; не третират предмета положително или отрицателно; не дават аргументи за ползата или за вредата от случващото се. Изследват се единствено рисковете и тяхното възможно управленско въздействие.