Бюджетът за 2018 – повече пари срещу отказ от реформи

Анализирана е есенната прогноза на макрорамката като са потърсени отговорите на два въпроса – за нейната обоснованост и за изпълнението на проекта за бюджет на страната през 2018. Заключението, е че, макар и по-скоро оптимистична, прогнозата е интегрирана и вътрешно непротиворечива. Рисковете за изпълнението ѝ не са значителни с изключение на ефектите от намалението на работната сила.Осъществяваната политика показва, нежелание да се поема риск за по-смела данъчна реформа, което е напълно възможно при благоприятната икономическа конюнктура в страната, ЕС и света.

Планираните приходи отговарят на направените макроикономически допускания  не са подценени умишлено от МФ, но е вероятно да бъдат надхвърлени заради по-масираното усвояване на европейските фондове и по-голямото публично брутокапиталообразуване. Очакваният продължаващ икономически растеж изглежда няма да бъде съпътстван от подобряване на ефективността на събираемостта на данъчните постъпления. Рискът за неизпълнение на бюджетните приходи е незначителен.

Най-голямо е нарастването на разходите за най-нереформираните сектори на социалното осигуряване, образоването, отбраната, сигурността и здравеопазването. Основните слабости на тази разходна политика са, че: 1) се увеличава неефективното разходване на парите на данъкоплатеца и 2) необратимо се увеличават нееластични (по отношение на бюджетните приходи) бюджетни разходи, които създават неотменими задължения за всички бъдещи бюджети на страната.

Бюджетният дефицит не носи риск за нарастване на публичния дълг.

Докладът завършва със заключения за възможните макроикономически дисбаланси и другите рискове от бюджетната политика в 2018.

Целият текст може да видите тук.