Българските енергийни стратегии – анализ и оценка на ефектите

Автор: гл. ас. д-р Виктор Аврамов

Докладът представя основните приоритети и управленската рамка, заложена в енергийните стратегии. Проследен е и процесът на изработване на общата европейска енергийна политика, от която произтичат съществени въздействия върху стратегиите.

Направен е коментар на специфични особености на стратегиите: причини за изработване, консистентност и уместност на елементите на управленската рамка, качество на прогнозите, заложени в тях.

Анализът на ефектите от енергийните стратегии включва два основни аспекта: развитие на вътрешния енергиен пазар и енергийна сигурност. Оценени са въздействията от създадената институционална рамка: законодателство и създадени регулаторни механизми; опитите за въвеждане на пазарен модел, приватизацията и политиките за насърчаване на ВЕИ; управленската структура на държавните енергийни предприятия. Разгледани са стратегическите енергийни проекти – „Южен поток“, АЕЦ Белене и икономическите последици от ангажирането на държавата с тяхното осъществяване.

Заключението оценява ролята на всяка от трите стратегии за развитието на енергийния сектор. Прави се констатация, че стратегията от 2002 г. съдържа грешна рамка на политиките, от която произтичат противоречиви и грешни управленски решения. Те довеждат до колапса на държавната енергетика, кризата с ВЕИ, финансирането на ненужни мега-проекти, не функциониращ пазар и зависим енергиен регулатор.

Целият текст на авторската студия „Българските енергийни стратегии – анализ и оценка на ефектите“ можете да прочетете тук